సమాజం పట్ల బాధ్యత: విదేశాల నుంచి వచ్చి గృహ నిర్బంధం కింద వుండాలి అని చెప్పినా పాటించని కొంత మంది వలన ఈ రోజు జిల్లాలు, రాష్ట్రాలు, దేశం గృహ నిర్బంధం లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సమాజం లో వున్నప్పుడు మనం కూడా సమాజం పట్ల భాద్యత వహించాల్సిందే.   జన్యు పరమైన విషయాల్లో సంక్లిష్టత: కరోనా ఒక
Read More

India is hosting the 14th session of the Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) this year to address the issue of land degradation and desertification. on this occasion my article on rebuilding India’s soils Rebuilding India’s soils 1909 Rebuilding India’s Soils Published in
Read More