భావ వ్యక్తీకరణకు బూతులు తిట్టటానికివినోదానికిఅవమాన పరచటానికితేడా తెలియని వాళ్ళువిలేఖరులు ఎట్లా అవుతారు?వార్తా వ్యాపారులే గాని…