బ్రతుకు పోరాటం

బ్రతకటానికి ధైర్యం ఇవ్వలేని సమాజం
బ్రతుకు పోరు సాగించటానికి ధైర్యం ఇవ్వలేని ఐడియాలజీ
తోడున్నామని నమ్మకం ఇవ్వలేని సంఘాలు
కూడా
విఫలమైనవే !