నువ్వు నేను

నువ్వు నేను
సమాంత రేఖలం
రైలు పట్టాలం
నిజమే ఎప్పటికి కలవం…
కాని…ఎప్పటికి విడిపోం!

(కాలేజి కవితలు)